ยินดีต้อนรับสู่ SAPANBOON ระบบซื้อขายออนไลน์ของศิษย์เก่า มข.

ฟรีจัดส่ง

สำหรับยอดเกิน 1,000 บาทขึ้นไป

ปลอดภัย

ซื้อง่าย จ่ายคล่อง สะดวกสบาย

เป็นเจ้าของธุรกิจ

ซื้อ - ขายได้ตลอด

ช่วยเหลือลูกค้า

ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมให้บริการแล้ว !

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ

แพลตฟอร์มนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

   Link PDF นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

        เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคลของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล เป็นไปดวยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

        อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 จึงออกประกาศไว้ดังน

        ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของสมาชิก พ.ศ. 2566”

        ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

        ข้อ 3 ในระเบียบนี้

        “สมาคม” หมายความว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

        “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        “ศิษย์เก่า” หมายความว่า ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

        “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

        “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกทุกประเภทของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามนิยาม ที่กำหนดในข้อบังคับของสมาคม ได้แก่ สมาชิกสามัญ, สมาชิกกิตติศักดิ์ และสมาชิกวิสามัญ ซึ่งได้ยอมรับข้อตกลง การสมัครและการเป็นสมาชิก และมีสถานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่มีผลบังคับอยู่ ณ เวลาที่ประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้และรวมถึงฉบับที่ปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

        ข้อ 4 ให้นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรักษาการตามระเบียบนี้ มีอ านาจออกประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้

        กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือปัญหาการตีความระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย และ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารถือเป็นที่สุด

หมวดที่ 1 : หลักการ ขอบเขต และวัตถุประสงค์

        ข้อ 5 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดระเบียบฉบับนี้ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของสมาคม รวมทั้งเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

        ข้อ 6 ระเบียบฉบับนี้มีขอบเขตเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในฐานะสมาชิกของ สมาคมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามที่กำหนดในข้อบังคับของสมาคมเท่านั้น และครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกประเภทของสมาคม ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกจ้าง นักศึกษา บุคคล หรือนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับสมาคม

        ข้อ 7 ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก สมาคมจะใช้วิธีการที่ชอบด้วย กฎหมายอย่างรัดกุม ภายใต้วัตถุประสงค์ดังที่ระบุตามนโยบายฉบับนี้

หมวดที่ 2 : แหล่งที่มาและการจัดเก็บของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

        ข้อ 8 สมาคมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากสมาชิกเองโดยตรง จากแหล่งที่มาในการแสดงเจตนาสมัครสมาชิกของสมาคม ดังนี้

 •         8.1 สมาคมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกใบสมัครสมาชิกออนไลน์ตามแบบฟอร์ม ทั้งการกรอกข้อมูลใหม่และการปรับปรุงข้อมูลเดิม และส่งมายังเว็บไซต์ของสมาคมที่ https://alumni.kku.ac.th
 •         8.2 สมาคมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากใบสมัครสมาชิกที่เป็นเอกสารตามแบบฟอร์ม และยื่นหรือส่งมาให้ สมาคมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ที่ทำการสมาคม ทางไปรษณีย์ทางเจ้าหน้าที่ หรือในงานประชุม สัมมนาต่าง ๆ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 •         8.3 สมาคมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกข้อมูลออนไลน์ในการเลือกตั้งนายกสมาคม หรือการเลือกตั้งอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาคมกำหนด

        ข้อ 9 ข้อมูลสมาชิกให้ไว้กับสมาคมในช่องทางต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลของสมาคม

        ข้อ 10 นายทะเบียนสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูลสมาชิก

หมวดที่ 3 : วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

        ข้อ 11 สมาคมทำการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี

 •         11.1 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อการดำเนินการหรือกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของสมาคม ที่กำหนดไว้ในเอกสารจัดตั้งและตามข้อบังคับของสมาคม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อให้ สมาชิกได้หรือสามารถใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามประเภทของสมาชิกดังที่ระบุในข้อบังคับของสมาคม เช่น
  •         11.1.1 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิเข้าร่วม กิจกรรมทุกประเภทของสมาคมตามข้อบังคับ
  •         11.1.2 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิรับ ผลประโยชน์ทุกประการที่สมาคมเสนอ โดยผลประโยชน์ หรือสิทธิประโยชน์เหล่านี้เป็นไปตามข้อตกลงการสมัคร สมาชิกและการเป็นสมาชิก
  •         11.1.3 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิเสนอความ คิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมหรือคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
  •         11.1.4 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิเข้าประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือประชุมใหญ่วิสามัญ
  •         11.1.5 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมใหญ่ สามัญประจำปีหรือประชุมใหญ่วิสามัญ
  •         11.1.6 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิในการรับ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคม
  •         11.1.7 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิส่งผู้แทนเข้า ร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม
  •         11.1.8 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ เช่น การชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้กับสมาคม
  •         11.1.9 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสามัญ เพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิ เลือกตั้งนายกสมาคม แบบอิเล็กทรอนิกส์
  •         11.1.10 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติหน้าที่และการใช้สิทธิของสมาชิกตามข้อบังคับ สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจาก สมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด
 •         11.2 เพื่อให้สมาคมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับสมาคม และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามความในกฎหมาย และเพื่อการรายงาน การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้สมาคมกระทำการดังกล่าว รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดย ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ คำสั่งศาล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์นี้สมาคม สามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด
 •         11.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีต่อไปนี้
  •         11.3.1 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เข้ามาในพื้นที่หรือทรัพย์สินของ สมาคมเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สถานที่ รวมทั้งเพื่อการบำรุงรักษาและการรักษา ความปลอดภัยของทรัพย์สิน ระบบคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศของสมาคม
  •         11.3.2 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของสมาคม
  •         11.3.3 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต หรือการกระทำผิด กฎหมาย หรือเพื่อใช้เตรียมการในการดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของสมาคม
  •         11.3.4 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ ต้องอาศัยความยินยอมจากสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด
  •         11.3.5 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของสมาชิกหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์นี้ สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด
  •         11.3.6 เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ หรือการปฏิบัติงาน ภารกิจของสมาคม ซึ่งรวมถึงโครงการหรือกิจกรรมย่อยต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์นี้เช่น การ สำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการต่าง ๆ
  •         11.3.7 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจความต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบบริการ รวมทั้งการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการอื่น ๆ ของสมาคม
  •         11.3.8 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้อ 11.3.1-11.3.7 สมาคมจะแจ้งให้สมาชิก ทราบเป็นกรณีไป ทั้งนี้ สมาคมจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
           (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
           (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  •         11.3.9 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หากไม่เข้ากรณีที่กฎหมายกำหนดให้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม เช่น การปฏิบัติตาม ข้อบังคับซึ่งมีผลทางสัญญาระหว่างกันแล้ว สมาคมจะขอความยินยอมจากสมาชิก

หมวดที่ 4 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมประมวลผลและระยะเวลาที่เก็บรักษา

        ข้อ 12 สมาคมประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอย่างจำกัดเฉพาะข้อมูล ส่วนบุคคลที่กรอกและส่งให้สมาคมในการสมัครสมาชิก ดังนี้

 •         12.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขหมายบัตรประจำตัว ประชาชน ประวัติการศึกษาและการทำงาน ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
 •         12.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสารหรือหลักฐานตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสมาคม ได้แก่ ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายในบัตร สำเนารายงานผล การศึกษา (transcript) โดยสำเนาเอกสารดังกล่าวมีลายมือชื่อของสมาชิกในการรับรองสำเนา

        ข้อ 13 สมาคมประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้ใน วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไว้ในลักษณะเอกสาร และเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาคม รวมทั้งอาจเก็บรักษาไว้ ในระบบคลาวด์

        ข้อ 14 สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ตลอดเวลา จนกว่าสมาชิกจะพ้นสมาชิกภาพ อ้างอิงตามข้อบังคับของสมาคม

        ข้อ 15 สมาคมจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานการทำลายข้อมูลของสมาคม เมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ หรือสมาชิกขอใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม โดยแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรต่อสมาคม

หมวดที่ 5 : การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

        ข้อ 16 สมาคมอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือสิทธิระหว่างสมาคมและสมาชิก หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยข้อบังคับ โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากสมาชิก ซึ่งรวมถึง การเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการเก็บ ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ ฯลฯ เพื่อให้สมาคมสามารถดำเนินการให้สิทธิหรือประโยชน์ตาม ข้อบังคับของสมาคม

        ข้อ 17 สมาคมอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ต่อหน่วยงานภายในสมาคมหรือ หน่วยงานในเครือข่าย เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริการ หรือให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก ทั้งนี้สมาคมจะขอ ความยินยอมจากสมาชิกก่อนการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

        ข้อ 18 สมาคมอาจอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับสมาคม โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากสมาชิก

        ข้อ 19 สมาคมไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสมาชิกนอกเหนือจากสิ่งที่ระบุไว้ใน ข้อ 16,ข้อ 17และข้อ 18

หมวดที่ 6 : สิทธิของเจ้าของข้อมูล

        ข้อ 20 สมาชิกมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 •         20.1 สมาชิกมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ ให้ความยินยอมกับสมาคมได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอยู่กับสมาคม
 •         20.2 สมาคมมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและขอให้สมาคมทำสำเนาข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่สมาชิก รวมถึงขอให้สมาคมเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อสมาคมได้
 •         20.3 สมาชิกมีสิทธิในการขอให้สมาคมแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูล ส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
 •         20.4 สมาชิกมีสิทธิในการขอให้สมาคมทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยเหตุที่กฎหมาย กำหนด เช่น สมาชิกได้ใช้สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 •         20.5 สมาชิกมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยเหตุที่กฎหมายกำหน
 •         20.6 สมาคมมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ให้ไว้กับสมาคมไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือสมาชิกเองด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด
 •         20.7สมาชิกมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด ในการใช้สิทธิตามข้อ 20 ให้สมาชิกติดต่อสมาคมเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ ตามช่องทางที่สมาคมกำหนดในข้อ 22

หมวดที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        ข้อ 21 สมาคมจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ สมาคมจะแจ้งให้สมาชิก ทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ของสมาคมโดยเร็วที่สุด

หมวดที่ 8 : ช่องทางการติดต่อและช่องทางในการร้องเรียน

        ข้อ 22 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (สศ.มข.) ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 123/101 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 อีเมล KKUAlumni0123@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 09 5464 0123


        ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566